Марозава Я.Н. Рыхтуемся да цэнтралізаванага тэсціравання (новыя правілы беларускай арфаграфii i пунктуацыi)/ Морозова Е.Н. Готовимся к централизованному тестированию (Новые Правила белорусской орфографии и пунктуации)

Віцебск: УА «ВДУ імя П.М.Машэрава», 2011. – 172 с.

Дапаможнік прызначаны для абітурыентаў і ўключае ў сябе тэарэтычны матэрыял да тэм, практычныя заданні, табліцы і схемы да тэм цэнтралізаванага тэсціравання. Стараннае вывучэнне адпаведных правілаў, прапанаваных схем і табліц, самастойнае выкананне прапануемых практычных заданняў і іх аналіз пад кіраўніцтвам выкладчыка дапамогуць абітурыентам падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове.
Дапаможнік можа быць выкарыстаны таксама настаўнікамі і студэнтамі пры вывучэнні беларускай мовы.

Уводзіны.
Літаратура.
Раздзел «Акцэнтуацыя» («Націск»): для завучвання.
Раздзел «Акцэнтуацыя» («Націск»): для кантролю.
Раздзел «Фанетыка».
Складападзел.
Асіміляцыя па звонкасці / глухасці.
Асіміляцыя па свісцячасці / шыпячасці.
Асіміляцыя па мяккасці.
Прыметы іншамоўных слоў.
Раздзел «Арфаграфія».
Аканне.
Яканне.
Правапіс галосных у складаных словах.
İншамоўныя спалучэнні галосных.
Правапіс і, ы, й пасля прыставак.
Правапіс у, ў.
Правапіс звонкіх і глухіх, свісцячых і шыпячых зычных.
Правапіс некаторых спалучэнняў зычных.
Правапіс прыстаўных галосных і зычных.
Правапіс падоўжаных зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа.
Зацвярдзелыя зычныя.
Дзеканне, цеканне.
Правапіс вялікай літары.
Правапіс складаных назоўнікаў.
Правапіс складаных прыметнікаў.
Раздзел «Марфеміка».
Марфемная будова слоў.
Раздзел «Словаўтварэнне».
Спосабы словаўтварэння.
Раздзел «Марфалогія».
Род назоўнікаў.
Тыпы скланення назоўнікаў.
Склонавыя канчаткі назоўнікаў.
Канчаткі назоўнікаў м. р. 2–га скланення ў Р. склоне адз. ліку.
Ступені параўнання прыметнікаў.
Сінтаксічная сувязь лічэбнікаў з назоўнікамі.
Займеннік.
Правапіс канчаткаў дзеясловаў.
Правапіс суфіксаў дзеясловаў.
Дзеепрыметнікі (утварэнне і ўжыванне).
Дзеепрыслоўе.
Правапіс прыслоўяў і блізкіх да іх спалучэнняў.
Правапіс часціц.
Раздзел «Сінтаксіс і пунктуацыя»
Асаблівасці беларускіх словазлучэнняў.
Аднасастаўныя сказы.
Знакі прыпынку ў простым сказе.
– Знакі прыпынку паміж дзейнікам і выказнікам.
– Знакі прыпынку пры аднародных членах.
– Знакі прыпынку пры адасобленых членах.
Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах.
Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах.
Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых сказах.
Знакі прыпынку ў камбінаваных сказах (з рознымі відамі сувязі).
Знакі прыпынку пры простай мове.
Тыпы тэкстаў.
Лексіка. Фразеалогія.

Марозава Я.Н. Рыхтуемся да цэнтралізаванага тэсціравання (новыя правілы беларускай арфаграфii i пунктуацыi)/ Морозова Е.Н. Готовимся к централизованному тестированию (Новые Правила белорусской орфографии и пунктуации)

Языки и языкознание | Белорусский язык

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: