Ісакова Н.П., Кропивко О.М., Паламарчук Н.І. Історія України (в схемах і таблицях)

Навчальний посібник. — К.: Аграрна освіта, 2005. — 204 с.

У навчальному посібнику вперше викладення навчального матеріалу з дисципліни «Історія України» повністю подано у вигляді структурно-логічних схем, таблиць, графіків та рисунків із урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. За структурою посібник має чотири розділи: стародавня, середньовічна, нова та новітня історія України.
Систематично і послідовно викладено різні аспекти політичного, економічного, аграрного, етносоціального життя українського народу. Особливу увагу приділено проблемам державотворення на теренах України, історіософським концепціям формування та розвитку українського етносу, проблемам етногенезу, розвитку аграрних відносин. Посібник побудований за проблемним принципом.Містить схеми та таблиці, що ілюструють зміст лекційних і семінарських занять з курсу «Історія України».
Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Може бути корисним вчителям, абітурієнтам, учням ліцеїв, гімназій та тим, хто цікавиться питаннями української історії.

Зміст:

Вступ.
Сучасна Україна.
Джерела, методологічні принципи, методи вивчення історії України.
Періодизація історії України.
Рівень еволюції історичної активності українців.
Стародавня історія України.
Первісне суспільство і перші державні утворення на території України.
Українські землі в найдавніші часи.
Трипільська культура та її характерні ознаки.
Державні об’єднання кіммерійців, таврів, скіфів, сарматів.
Причини античної колонізації земель Північного Причорномор’я.
Античні міста-держави на території України.
Від склавинів до української нації.
Східні слов’яни.
Проблема етногенезу слов’ян.
Теорії походження слов’ян та визначення слов’янської прабатьківщини.
Розселення слов’ян.
Етапи етногенезу слов’ян та утворення східної гілки слов’янства.
Східні слов’яни у V — IX ст.
Господарство та суспільні відносини східних слов’ян.
Східнослов’янські племена у IX-Хст.
Середньовічна Україна.
Зародження української державності. Київська Русь.
Формування східнослов’янської держави в Сер. Подніпров’ї.
Теорії походження Київської Русі.
Періодизація історії Київської Русі.
Київська Русь: загальна характеристика, історичне значення.
Державний устрій Київської Русі.
Соціальна структура Київської Русі.
Запровадження християнства на Русі та його історичне значення.
Економічний розвиток Київської Русі.
Політична роздробленість Київської Русі.
Землеволодіння в Київській Русі.
Процеси етнічної інтеграції в Київській Русі та їх оцінка в історичній літературі.
Версії україногенезу.
Фази розвитку українського народу.
Фази розвитку українського народу (продовження).
Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі.
Передумови об’єднання Галицького та Волинського князівств в єдину державу.
Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави.
Політичний розвиток Галицько-Волинської держави.
Данило Галицький: державна діяльність.
Галицько-Волинські князі.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав.
Литовський період української історії (1340-1569 рр.).
Литовсько-руські князі.
Аграрна реформа 1557 р.
Соціальна структура суспільства Великого князівства Литовського в XIV — сер. XVI ст.
Категорії українського селянства в XIV — сер. XVI ст.
Повинності українського селянства в др. пол. XIII — XV ст.
Польсько-литовські унії XIV-XV ст.
Становище українського селянства в литовсько-польську добу.
Нова історія України.
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина XVI — перша половина XVII ст.). Люблінська унія 1569 р.
Експансія Польщі на Україну.
Площа та населення українських воєводств у XVI ст.
Люблінська унія 1569 р.
Посилення національного та економічного гніту в українських землях після прийняття Люблінської унії 1569 р.
Магдебурзьке право.
Форми етносоціальної спільності українського народу.
Теорії формування української народності.
Періодизація історії української народності.
Берестейська унія 1596 р.
Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ.
Виникнення українського козацтва.
Теорії походження українського козацтва.
Військові походи запорозьких козаків.
в др. пол. XVI — перш. пол. XVII ст 67.
Козацько-селянські повстання кін. XVI — поч. XVII ст.
Хронологія Запорозьких Січей.
Військово-адміністративна організація Запорозької Січі.
Козацька демократична республіка: соціально-політичний устрій.
Господарсько-економічна діяльність запорозьких козаків.
Українська національна революція XVII ст. і становлення української державності.
Етапи української національно-демократичної революції XVII ст.
Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького 1648 — 1657 рр.
Перебіг бойових дій національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького (1648 — 1657 рр.).
Україно-польські договори періоду.
Визвольної війни 1648 — 1657 рр.
Березневі статті та їх оцінка в історичній літературі.
Гадяцька угода 1658 р.
Найхарактерніші ознаки української козацької держави XVII ст.
Територіально-адміністративний устрій та соціальна структура населення України в др. пол. XVII ст.
Структура влади в Українській гетьманській державі.
Українські гетьмани періоду Руїни (1663-1687 рр.).
Причини поразки української національної революції XVII ст.
Особливості та історичне значення української національної революції XVII ст.
Наступ царизму на українську державність в др. пол. XVII — XVIII ст. Втрата Україною своєї незалежності.
Наступ царизму на українську державність в др. пол. XVII ст.
Ліквідація Російською імперією української автономії (XVIII ст.).
Слобідська Україна в др. пол. XVII — на поч. XVIII ст.
Конституція П. Орлика — видатна пам’ятка української державно-політичної думки XVIII ст.
Ліквідація царизмом Запорозької Січі (1775 р.).
Правобережні та західноукраїнські землі під владою Польщі в др. пол. XV-ХVII ст.
Правобережжя та Східна Галичина в кін. XVII — на поч. XVIII ст. 90.
Етнічний склад та соціальна структура населення Правобережної України в кін. XVII — XVIII ст.
Селянсько-козацькі повстання XVII — XVIII ст.
Три поділи Польщі та їх вплив на долю українських земель.
Запровадження політики інтеграції на українських землях в кін. XVIII — на поч. XIX ст.
Землі населені українцями наприкінці XVIII ст.
Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії (XVIII — XIX ст.).
Українське національне відродження.
Колоніальна політика щодо України в перш. пол. XIX ст.
Промисловий переворот в Україні (XIX ст.).
Категорії українського селянства в перш. пол. XIX ст.
Форми експлуатації поміщицьких і державних селян в Україні в перш. пол. XIX ст.
Початок українського національного відродження.
Декабристський рух в Україні.
Організаційна структура декабристського руху в Україні.
Кирило-Мефодіївське братство — перша політична організація в Україні.
Землекористування поміщиків і поміщицьких селян напередодні реформи 1861 р.
Велика селянська реформа 1861 р. та її здійснення в Україні.
Соціально-економічні наслідки та особливості Селянської реформи 1861 р. в Україні.
Буржуазні реформи 60 — 70-х рр. XIX ст. в Україні.
Розвиток капіталізму в Україні після реформи 1861 р.
Співвідношення міського і сільського населення губерній.
Наддніпрянської України за даними перепису 1897 р.
Соціальне розшарування українського селянства в кін. XIX — на поч. XX ст.
Зміни в аграрних відносинах у Наддніпрянській Україні в кін. XIX ст.
Суспільно-політичні рухи в Україні (др. пол. XIX ст.).
Суспільно-політичні течії на західноукраїнських землях в др. пол. XIX ст.
Новітня історія України.
Україна на початку XX ст. (1900-лютий 1917 р.).
Етнічний склад населення України на поч. XX ст.
Особливості розвитку капіталізму на українських землях на поч. XX ст.
Перші українські політичні партії.
Програмні завдання перших українських партій Наддніпрянської України.
Аграрні питання в програмах політичних партій Наддніпрянської України.
Загальноросійські політичні партії на українських землях (поч. XX ст.).
Основні революційні події 1905-1907 рр. в Україні.
Діяльність української парламентської громади в I та II Державних Думах Росії.
Земельна реформа П.А. Столипіна.
Характер землеволодіння селянства південноукраїнських губерній у роки проведення Столипінської аграрної реформи.
Ліквідація аграрного перенаселення в Російській імперії на поч. XX ст.
Українська еміграція напередодні Першої світової війни.
Україна в планах іноземних держав на поч. Першої світової війні.
Україна в Першій світовій війні (1914-1918 рр.).
Українська національно-демократична революція 19171920 рр. Боротьба за відродження державності України.
Соціальне обличчя українського села перед революцією 1917-1920 рр.
Програмні завдання Центральної Ради.
Структура вищих органів влади в Україні ( перш. пол. 1917 р.).
Аграрне законодавство Центральної Ради.
Причини поразки Центральної Ради.
Доба Гетьманату: загальна характеристика(квітень-грудень 1918 р.).
Директорія УНР.
Проголошення ЗУНР, її внутрішня та зовнішня політика.
Війна Польщі із ЗУНР.
Етапи та особливості громадянської війни в Україні та іноземної воєнної інтервенції.
Політика «воєнного комунізму».
Причини поразки та основні уроки української національно- демократичної революції 1917-1920 рр.
Здобутки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.
Економічний та соціально-політичний стан України в 20-30-х рр. XX ст.
Економічна і соціально-політична кризи в Україні на поч. 20-х рр. XX ст.
Нова економічна політика та її здійснення в Україні.
Аграрна політика РКП (б) на початку 20-х рр. XX ст.
Колективні форми господарювання в українському селі в 20-ті рр. XX ст.
Індустріалізація України.
Соціально-економічні наслідки індустріалізації.
Суцільна колективізація та її соціально-економічні наслідки.
Етапи входження України до складу СРСР.
Утворення СРСР як нової форми державності.
Політична система СРСР у 1924-1936 рр.
Національний склад населення України в 1930-1931 рр 1.
Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні.
Політичні репресії та їх наслідки в Україні.
Західноукраїнські землі в 20-30-х рр. XX ст.
Колонізація Західної України.
Правовий статус західноукраїнських земель.
Національне гноблення населення західноукраїнських земель.
Соціально-економічне становище західноукраїнських земель.
Репресивна політика влади на західноукраїнських землях.
Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях.
Суспільно-політичний рух в українських землях, підвладних Румунії.
Суспільно-політичні течії Закарпаття.
Політичні сили визвольного руху західноукраїнських земель в міжвоєнний період.
Друга світова війна. Україна в роки Великої Вітчизняної війни (1939-1945 рр.).
Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни.
Зміст Договору про дружбу і кордони та секретного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа.
Перетворення в Західній Україні — радянізація.
Оформлення нового політико-правового статусу Західної України, Північної Буковини і Бессарабії напередодні Другої світової війни.
Початок Другої світової війни. Напад Німеччини на СРСР.
Бойові дії на території України з червня 1941 р. по липень 1942 р. .
Територіальний поділ України в роки фашистського окупаційного режиму.
Запровадження фашистського окупаційного режиму в Україні.
Рух антифашистського Опору в Україні в роки Другої світової війни.
Визволення України від фашистських загарбників (грудень 1942 —жовтень 1944 р.).
Внесок України в перемогу над Німеччиною та її союзниками.
Людські та матеріальні втрати України в роки Другої світової війни.
Україна в роки відбудови і подальшого розвитку народного господарства (1945-1950 рр.).
Територіальні зміни в Україні після Другої світової війни.
Україна на міжнародній арені після Другої світової війни.
Ліквідація руху Опору в західноукраїнських землях після Другої світової війни.
Особливості відбудови народного господарства України в перші повоєнні роки.
Особливості відбудови сільського господарства України в роки четвертої п’ятирічки.
Перетворення в Західній Україні в повоєнні роки (1945-1953 рр.).
Соціально-економічні і політичні процеси в Україні в др. пол. 50-х — 80-х рр. XX ст.
Суспільно-політичне життя в Україні в умовах десталінізації (1953-1964 рр.).
Розширення прав союзних республік в адміністративно-політичній сфері.
Експерименти з удосконалення організації управління промисловістю в др. пол. 50-х — перш. пол. 60-х рр. XX ст.
Стан сільського господарства в період хрущовської відлиги.
Соціальні зміни в 50-х — сер. 60-х рр. XX ст.
Дисидентський рух в Україні.
Боротьба дисидентів проти радянської системи.
Діяльність Української Гельсінської Групи.
Загострення гальмівних процесів у соціально-економічному розвитку України в кінці 80-х рр. XX ст.
Україна в умовах розбудови незалежності.
Фактори, що сприяли появі незалежності України.
Структура політичної системи України.
Поділ державної влади в Україні.
Система судів загальної юрисдикції України.
Особливості формування багатопартійної системи в Україні.
Типологія політичних партій.
Зовнішня політика незалежної України.
Сутність та основні напрями сучасної аграрної реформи. .
Агропромисловий комплекс України: структурна модель політики (1991-1999 рр.).
Проведення земельної реформи в незалежній Україні.
Законодавчі засади проведення земельної реформи в Україні (1990-2005 рр.).
Зміни в структурі сільськогосподарських підприємств (станом на 1 квітня 2002 р.).
Категорії земель України за характером їх використання.
Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур.

Ісакова Н.П., Кропивко О.М., Паламарчук Н.І. Історія України (в схемах і таблицях)

Исторические дисциплины | История Украины

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: