Хомин В.Р.Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності центральної і північно-західної частини Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км

Дис. на здоб. наук. ступ. канд. геол. наук, спец-ть 04.00.17 — Геологія нафти і газу. Наук. кер. проф. Маєвський Борис Йосипович.-Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. –Івано-Франківськ, 2004.-168 с., 26 рис. І карт, 4 табл., бібл.. 145 назв. Укр. мовою.

Вступ.
Огляд снуючих уявлень про структурно-тектонічну будову Передкарпатськогоо прогину та його нафтогазоносність.
Структурно-тектонічна будова та нафтогазоносність алохтонного комплексу.
Структурно-тектонічна будова та нафтогазоносність автохтону.
Геологічна будова центральної та північно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км.
Ємнісно-фільтраційні властивості пород-колекторів на великих глибинах.
Особливості зміни з глибиною ємнісно-фільтраційних властивостей порід-колекторів.
Характерні особливості глибокозанурених порід-покришок Передкарпатського прогину Термобаричні умови та фазовий стан вуглеводневих флюїдів глбокозанурених горизонтів Передкарпатського прогину.
Перспективи нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів і першочергові напрямки пошукових робіт.
Перспективи нафтогазоносності центральної та півічно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км.
Першочергові напрямки пошуково-розвідувальних робіт у глибокозанурених горизонтах центральної та півічно-західної частин Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину.
Висновки.
Список використаних джерел.

Хомин В.Р.Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності центральної і північно-західної частини Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину на глибинах 5-8 км

Горно-геологическая отрасль | Геология полезных ископаемых

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: