Архіпова Т.О. Обгрунтування методики прогнозування покладів вуглеводнів на суходолі з використанням матеріалів аерокосмічних та геохімічних досліджень (на прикладі нафтогазоносних площ Дніпровсько-Донецької западини)

Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. геол. наук: 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження. — Наук. центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України. — Наук. керівник: докт. техн. наук, проф. Попов Михайло Олексійович. — Київ: 2006. — 197 с.

Перелік умовних скорочень
Вступ
Аналіз підходів до розв`язання нафтогазопошукових задач дистанційними та геохімічними методами. Постановка задачі дослідження
Аналіз існуючих підходів до розв’язання нафтогазопошукових задач
Постановка задачі дослідження
Висновки
Теоретисчні аспекти формування корисного сигналу в оптичних та геохімічних полях над покладами вуглеводнів на суходолі
Аналіз оптичних характеристик елементів ландшафтів: ґрунти, рослини
Закономірності зміни геохімічної обстановки при наявності нафтидогенних процесів
Аналіз факторів середовища, які зумовлюють зміну оптичних відбивних характеристик ландшафтів над покладами вуглеводнів
Аналіз закономірностей формування корисного сигналу над покладами вуглеводнів
Висновки
Обгрунтування методики прогнозування покладів вуглеводнів на суходолі з використанням матеріалів аерокосмічних та геохімічних досліджень
Загальна структура методики
Розробка блоків методики
Виділення неотектонічно-активних блоків для постановки детальних досліджень
Виділення оптичних аномалій
Виділення геохімічних аномалій
Алгоритмічне оцінювання ефективності методики
Спосіб оцінювання інформативності оптичних та геохімічних ознак-індикаторів покладів ВВ
Алгоритм прийняття прогнозного рішення на основі послідовного залучення виміряних оптичних та геохімічних ознак
Статистичні оцінки ефективності методики
Проведення завіркових робіт
Висновки
Експериментальна перевірка методики прогнозування покладів вуглеводнів на суходолі з використанням матеріалів аерокосмічних та геохімічних досліджень
Загальна схема експериментальних досліджень
Геологічна характеристика еталонних об’єктів дослідження
Східнорогінцівське нафтове родовище
Прокопенківське нафтове родовище
Основні результати апробації методики
Комплекс основних досліджень
Завіркові роботи
Аналіз та геологічна інтерпретація результатів експериментальної перевірки методики. Рекомендації щодо застосування методики
Висновки
Висновки
Список використаних джерел
Додаток А. Результати вимірів і розрахунків інформаційних параметрів. Основний комплекс досліджень
Додаток Б. Результати вимірів і розрахунків інформаційних параметрів. Наземні завіркові дослідження
Додаток В. Акти реалізації

Архіпова Т.О. Обгрунтування методики прогнозування покладів вуглеводнів на суходолі з використанням матеріалів аерокосмічних та геохімічних досліджень (на прикладі нафтогазоносних площ Дніпровсько-Донецької западини)

Горно-геологическая отрасль | Геология полезных ископаемых

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: