Nuryýew A. Türkmenistanyň taryhy. 9 synp

Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2009. — 165 s.

Toparymyzda orta mekdepleriň Türkmenistanyň taryhy dersinden okuw kitaplarynynyň 7,8,11-nji synplar üçin niýetlenen görnüşini siz bilen paýlaşanymyza köp wagt bolanok, emma bu gün 9-njy synplaryň okuw kitaby hem siziň eliňizde. Kitapda siz Türkmenistanyň baknalyk döwri we olaryň erkinlik ugrundaky göreşleri , 18-19-njy asyrlarda türkmenleriň jemgyýetçilik durmuşy we hojalygy hakynda , Türkmenistanyň SSSR-iň düzümine goşulandan soň, tä SSSR dargaýança başdan geçiren günleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz. Toparymyzdan daşlaşmaň, eger sizi taryh dersi gyzyklandyrýan bolsa, onda ýakyn günlerde 10-njy synplaryň hem okuw kitabyny alyp bilersiňiz.

Nuryýew A. Türkmenistanyň taryhy. 9 synp

Абитуриентам и школьникам | История

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: