Nguyễn Kiên, Nguyễn Cao Luỹ. Lịch Sử — 6. История. 6 класс

Nhà xuất bản giáo đực, 1989. — 59 p.

Biền soạn:
Nguyễn kiên nguyễn cao lũy
Biên tập nộI dung
Lê đình hà
Biê tập mi thột bà trình dày bìa:
Phạm ngọc tớI
Biền tập ki thuật :
Trần thu -nga
Sừa bãn in:
Phạm van cằn

Nguyễn Kiên, Nguyễn Cao Luỹ. Lịch Sử — 6. История. 6 класс

Абитуриентам и школьникам | История

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: