Masharipov S., Tirkashev I. Kimyo

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Tuzatilgan 10-nashr. —Toshkent: O‘qituvchi, 2012. — 320 bet.

Ushbu darslikda yoritilgan mavzular O’zbekistonRespublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomo-nidan akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchuntasdiqlangan yangi o’quv dasturi asosida yozilgan. Darslikikki qismdan iborat bo4ib, anorganik va organik kimyoning eng muhim mavzularini o‘z ichiga oladi. Unda harbir mavzuning mazmuni va maqsadi to‘liq ochib berilgan.Darslikdan akademik litsey va maktab o4quvchilari,o‘qituvchilar hamda shu fanga qiziquvchilar hamfoydalanishlari mumkin.

Masharipov S., Tirkashev I. Kimyo

Абитуриентам и школьникам | Химия

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: