Awtor Näbelli. Türkmenistanyň taryhy. 8 synp

Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2009. — 130 s.

Ýakynda toparymyzda orta mekdepleriň 7-nji synpy üçin niýetlenen Türkmenistanyň taryhy kitabyny paýlaşypdyk, bu gün bolsa 8-nji synplaryň okuw kitaby siziň eliňizde. Eýsem siz bu kitapdan Türkmen halkynyň taryhynyň haýsy döwürlerini öwrenip bilersiňiz? Kitap üç bölümden ybarat bolup durýar. 1-nji bölüminde Garahanly , Beýik Oguz türkmen , Gaznaly türkmen döwletleriniň taryhy beýan edilýän bolsa, ikinji bölümde türkmenleriň dünýä ýaýramaklygy , olaryň döreden döwletleri , türkmen atabeglikleri , Kiçi Aziýada , Kawkazda , Eýranda dörän türkmen döwletleri, Hindostanda döredilen türkmen döwletleri we türkmenlerň döreden we dolandyran döwletlerinde medenýetiň ösüşi beýan edilýär. Kitap türkmen halkynyň 10-15-nji asyrlarda ata Watanynda öz döwletini dürli sebäplere görä ýitirip , keseki basybalyjylaryň agalygynda agyr durmuşda ýaşandygyny görkezýän 3-nji bölüm bilen tamamlanýar.

Awtor Näbelli. Türkmenistanyň taryhy. 8 synp

Абитуриентам и школьникам | История

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: