Achiri Ion, Efros Petru, Garit Valentin, Prodan Nicolae. Manual de matematică pentru clasa a X-a

Chișinău: Editura Prut Internațional, 2012. — 282 p. — ISBN: 978-9975-54-043-8.

Prezentul manual este elaborat în conformitate cu curriculumul modernizat la matematică pentru liceu. Structura și baza conceptuală ale manualului dau posibilitatea să fie realizate prevederile curriculumului liceal pentru clasa a X-a.
Manualul este structurat pe module. Pentru orientare, la începutul fiecărui modul sînt formulate obiectivele prioritare care pot fi realizate studiind modulul în cauză. Obiectivele marcate cu * sînt preconizate doar pentru profilul real. Menţionăm că manualul include compartimente ce ţin de algebră, geometrie, logică matematică, combinatorică, teoria mulţimilor, trigonometrie.
Acest manual permite realizarea principiilor constructiv și formativ, pe care se axează învăţămîntul matematic. În acest scop, s-a acordat o atenţie deosebită atît corelării conceptelor (noţiunilor) din diverse compartimente, cît și revenirii sistematice la același concept, dezvăluindu-i diferite aspecte. Pentru înţelegerea și conștientizarea conceptelor sînt propuse exemple motivaţionale, exemple de utilizare a acestora în alte domenii, inclusiv în viaţa cotidiană. În același scop, la finalul fiecărui modul sînt oferite hărţi noţionale (tabele de sinteză), cu ajutorul cărora se va realiza o sistematizare a celor studiate, se vor elucida legăturile principale dintre concepte sau dintre diferite componente ale aceluiași concept.
Manualul este astfel structurat, încît să poată fi utilizat la predarea matematicii atît la profilul real, cît și la cel umanistic. De reţinut că materialul (textul) marcat în partea stîngă cu o bară verticală este prevăzut pentru profilul real. Pentru profilul umanistic, aceste texte sînt propuse ca extinderi. În plus, în conformitate cu obiectivele preconizate, exerciţiile și problemele propuse la sfîrșitul fiecărui paragraf (eventual, pentru unele secvenţe), precum și la sfîrșitul fiecărui modul, sînt clasificate pe două niveluri: A și B. Exerciţiile notate cu litera A sînt destinate elevilor de la ambele profiluri, iar cele notate cu B sînt destinate elevilor de la profilul real. Menţionăm că exerciţiile marcate cu * sînt de un grad sporit de complexitate și nu sînt obligatorii pentru profilul respectiv.
Probele de evaluare sînt elaborate pe profiluri: A – profilul umanistic, arte și sport; B – profilul real.
Unele prevederi sînt destinate să faciliteze organizarea lucrului de sine stătător al elevilor.
Sistemele de exemple motivaţionale, de consolidare și de utilizare a conceptelor sînt menite să ajute elevul să înţeleagă aceste concepte, să-și însușească atît conceptele noi, cît și unele aspecte ale conceptelor deja cunoscute (de exemplu, monotonia și extremele funcţiei, ecuaţii și inecuaţii de noi tipuri ș.a.). Recomandăm, în scopul formării competenţelor respective, să se insiste asupra examinării și rezolvării exemplelor, exerciţiilor propuse în manual. Exerciţiile și problemele recapitulative la fiecare modul prezintă, de regulă, un nivel mai avansat de integrare intra- și interdisciplinară. Rezolvarea acestora, de asemenea, va contribui eficient la formarea competenţelor specifice la matematică.
Manualul le oferă elevilor pasionaţi de matematică posibilităţi pentru a-și extinde cunoș-tinţele, atît prin unele noţiuni teoretice suplimentare, cît și prin probleme mai complicate.

Achiri Ion, Efros Petru, Garit Valentin, Prodan Nicolae. Manual de matematică pentru clasa a X-a

Абитуриентам и школьникам | Математика

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: